ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІРпро надання інформаційно-консультаційних послуг
Документ, положення якого викладені нижче по тексту, є публічною офертою та публічним договором. Відповідно до ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх Замовників, а беззастережне прийняттяумов якого вважається акцептуванням цієї оферти Замовником.У відповідності до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, авторизація на веб-сайті http://krisstinagorbach.com є акцептомданої оферти, що прирівнюється до укладення публічногодоговору про надання інформаційно-консультаційних послуг(надалі – «Договір») на умовах викладених нижче по тексту.Фізична особа-підприємець Горбач Антон Олександрович (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3380903873) , який діє на підставі Виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серія ААВ №331043 від 19.07.2013 року (надалі –Виконавець). Прийом оплат здійснюється на поточний рахунок ФОП Горбач Антона Олександровича з використанням платіжних систем.
Даний публічний договір адресований всім фізичним та юридичним особам, що бажають скористатися послугамиВиконавця, а також мають технічну можливість одержання таких послуг.
1. ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВАкаунт – сукупність інформації про Замовника, що ним надана. Акцепт – надання Замовником повної, безумовної та беззастережної згоди на укладення даного Договору в повномуобсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.Матеріали – відеоролики та презентації, що містять інформаційно-консультаційний характер та розміщені на веб-сайті Виконавця за адресою http://krisstinagorbach.com в закритому доступі.Марафон – захід або серія заходів, під час яких Виконавець надає Замовнику інформаційно-консультаційні послуги за методикамиВиконавця на веб-сайті http://krisstinagorbach.comОферта – пропозиція Виконавця, розміщена в мережі Інтернет за посиланням http://krisstinagorbach.com та адресовананеобмеженому колу фізичних або юридичних осіб, приєднання до Публічного договору про надання інформаційно-консультаційних послуг.Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретноідентифікована.Послуги – послуга або декілька інформаційно-консультаційних послуг, які надаються Виконавцем, та зазначені Виконавцем увідповідному розділі веб-сайту Виконавця.Публічний договір – договір, в якому одна сторона –підприємець взяла на себе обов'язок здійснювати продажтоварів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто донеї звернеться.Тарифи (ціна послуг) – платіж, розмір якого встановлюєтьсяВиконавцем за надання певного об'єму послуг для Замовника здоступом до матеріалів курсу.
2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ2.1. На підставі та умовах, визначених даним Договором,Виконавець надає Замовнику, а Замовник приймає Послуги здоступом до матеріалів курсу, розміщених на веб-сайті заадресою http://krisstinagorbach.com (надалі – веб-сайт) лишепісля здійснення Замовником оплати на розрахунковий рахунокВиконавця та авторизації на веб-сайті.2.2. Послуги надаються на платній основі, шляхом наданнядоступу до матеріалів курсу, розміщених на веб-сайті заадресою: http://krisstinagorbach.com2.3. Термін дії умов даного Договору не обмежений. Будь-яка ізСторін може його розірвати в порядку, передбаченому цимДоговором.2.4. Всі зміни й доповнення до даного Договоруопубліковуються на веб-сайті Виконавця.2.5. Всі умови даного Договору є обов'язковими як дляЗамовника, так і для Виконавця. Перед початком користуванняПослугою Замовник зобов'язаний ознайомитися з умовамиданого Договору. Якщо Замовник не погоджується з умовамиданого Договору, він не має права користуватися послугамиВиконавця.2.6. У разі незгоди Замовника зі змінами, внесенимиВиконавцем у даний Договір або з новими тарифами напослуги, Замовник зобов'язується припинити користуванняПослугами.2.7. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом цьогоДоговору:§ факт авторизації Замовника на Веб-сайті Виконавця таоформлення замовлення Послуг на веб-сайтіВиконавця http://krisstinagorbach.com§ оплата Послуг Виконавця на умовах та в порядку,визначеними цим Договором та на відповідних сторінках веб-сайту Виконавця http://krisstinagorbach.com§ письмове (в т. ч в електронній формі засобами електронноїпошти) повідомлення Замовника про прийняття умов цьогоДоговору на адресу електронної пошти. Положення цьогопідпункту вважаються дійними лише за умови технічнихнеполадок на веб-сайті Виконавця та неможливістю здійснитиоплату та/або авторизацію.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ3.1. Відповідно до умов даного Договору, Виконавець бере насебе зобов'язання протягом його терміну дії надатиінформаційно-консультаційні послуги, шляхом надання доступудо матеріалів курсу, розташованих в мережі Інтернет заадресою: http://krisstinagorbach.com для Замовника, а Замовник –приймає вказані послуги та оплачує їх, згідно з умовами цьогоДоговору.3.2. Перелік Послуг, які надаються Виконавцем, а також іншанеобхідна інформація вказані на веб-сайті Виконавця,розміщеного в мережі Інтернет заадресою: http://krisstinagorbach.com3.3. Договір та Додатки до нього є офіційними документами, якіпублікуються на веб-сайті Виконавця http://krisstinagorbach.com4. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ4.1. Договір вважається укладеним без його подальшогопідписання з моменту авторизації Замовника на веб-сайтіВиконавця: http://krisstinagorbach.com та/або здійснення оплатина розрахунковий рахунок Виконавця, що свідчать про згодудотримуватися умов Договору, без підписання письмовогопримірника Сторонами.4.2. Дії, зазначені в п. 4.1 Договору та вчинені Замовником, єпідтвердженням повного та безумовного акцептування останнімпублічної оферти.4.3. Договір, укладений Замовником за допомогою акцептупублічної оферти, має юридичну чинність у відповідності зі ст.642 Цивільного кодексу України і прирівнюється до письмовоукладеного договору.
5. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН5.1. Виконавець зобов'язаний:5.1.1. Своєчасно, в повному об'ємі та на високому рівнінадавати Замовнику якісні Послуги, визначені цим Договором.5.1.2. У разі неможливості виконання своїх зобов'язаньвідповідно до умов цього Договору, своєчасно повідомитиЗамовника про таке, а також вчинити відповідні дії щодоусуненні перешкод для виконання зобов'язань по цьомуДоговору.5.1.3. Публікувати на веб-сайті інформацію про зміну: місця,часу, тривалості, структури Послуг, інших умов їх надання, втому числі, про зміну банківських реквізитів.5.1.4. Забезпечити Замовника методичними та іншимиінформаційними матеріалами у випадках, коли такі матеріалипередбачені і є невід'ємною частиною надаваних Послуг.5.1.5. Інформувати Замовника про Послуги та умови їх наданняна веб-сайті http://krisstinagorbach.com5.2. Виконавець має право:5.2.1. Залучати до виконання своїх зобов'язань за Договоромтретіх осіб, при цьому залишаючись відповідальним передЗамовником за результати їх роботи як за свої власні.5.2.2. Отримувати від Замовника оплату своїх послуг відповіднодо умов Договору.5.2.3. Не надавати Послуги або припинити їх наданняЗамовникові у разі порушення ним вимог, передбачених цимДоговором (у тому числі термінів оплати Послуг), а також вінших випадках, встановлених законодавством України.5.2.4. Відмовити в наданні послуг Замовнику без поясненняпричин, повернувши йому сплачені кошти, пропорційно кількостіненаданих послуг.5.2.5. Змінювати і доповнювати даний Договір і Додатки донього без попереднього узгодження та без переукладанняданого Договору із Замовником, забезпечуючи при цьомурозміщення змін і доповнень на веб-сайті Виконавця.5.2.6. Інші права відповідно до чинного законодавства Українита умов цього Договору.5.3. Замовник зобов'язаний:5.3.1. Вчасно та в повному обсязі проводити розрахунки зВиконавцем за Послуги відповідно до умов Договору.5.3.2. Користуватися Послугами відповідно до правил,опублікованих на веб-сайті Виконавця та умов цього Договору.5.3.3. Контролювати зміну та/або оновлення інформації,опублікованої на веб-сайті Виконавця.5.3.4. Дотримуватися регламенту, порядку та вимог приотриманні Послуг, встановлених Виконавцем.5.3.5. Не розголошувати третім особам інформацію про іншихЗамовників, отриману в період надання Послуг, а також прометодики занять та будь-яку іншу конфіденційну інформацію.5.3.6. Надавати всю необхідну інформацію для виконанняВиконавцем своїх зобов'язань за Договором, в тому числі,доступ до персональних даних.5.4. Замовник має право:5.4.1. Вимагати від Виконавця надання якісних Послугсвоєчасно та відповідно до умов цього Договору.5.4.2. Отримувати необхідну і достовірну інформацію проПослуги Виконавця та порядок їх надання.5.4.3. Оформити замовлення Послуг, зазначених на відповіднійсторінці веб-сайту http://krisstinagorbach.com5.4.4. Відмовитися від отримання Послуг та здійснитиповернення, раніше сплачених, коштів за умови, коли наданняПослуг ще не розпочалося або не пізніше, ніж через 48 (сороквісім) годин.5.4.5. Інші права відповідно до чинного законодавства Українита умов цього Договору.
6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ, ПОРЯДОК ТА УМОВИ РОЗРАХУНКІВ6.1. Замовник здійснює оплату Послуги за тарифами, яківстановлюються Виконавцем та розміщені у відповідномурозділі про оплату на веб-сайті Виконавця заадресою: http://krisstinagorbach.com Виконавець залишає засобою право змінювати встановлені тарифи у разі зміниринкових умов або за інших суттєвих обставин. Замовник насвій розсуд обирає тариф, із передбачених діючих, відповіднодо якого він буде здійснювати оплату Послуги.6.2. Оплата Послуг здійснюється Замовником шляхом 100%передплати на розрахунковий рахунок Виконавця черезплатіжний сервіс, який обирає Виконавець на власний розсуд.6.3. Замовник оплачує Послуги Виконавця у Національнійвалюті України – гривні. Сторони погодили, що еквівалентнавартість Послуг в доларах США сплачується Замовником угривнях, відповідно до офіційного курсу гривні до курсу долараСША, встановленого Національним банком України на деньоплати рахунку за Послуги Виконавця.6.4. Оплата за Послуги здійснюється Замовником протягом 3(трьох) банківських днів з моменту укладення СторонамиДоговору.6.5. У разі не здійснення оплати у вказаний термін, Виконавецьприпиняє надання послуг, в результаті чого даний Договірвважається недійсним.6.6. Датою належного виконання Замовником зобов’язань вчастині оплати Послуг (дата платежу) вважатиметься датазарахування грошових коштів на розрахунковий рахунокВиконавця.6.7. У разі невикористання Замовником сплачених ПослугВиконавця, такі Послуги не надаються повторно, невідшкодовуються в грошовому виразі та не перепродаютьсятретім особам.
7. ПОРЯДОК І УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ7.1. Надання послуг починається після оплати Замовникомпослуг Виконавця та авторизації на веб-сайті http://krisstinagorbach.com шляхом акцепту (прийняття)умов даного Договору, без його письмового підписанняСторонами. Дійсний Договір має юридичну силу відповідно дост. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаномуСторонами. Відповідно, Замовник, який авторизувався на веб-сайті та/або сплатив Послуги, вважається ознайомленим зданим Договором та таким, що погоджується з усіма йогоумовами.7.2. Фактом початку надання Послуг Виконавцем є розміщеннябудь-яких інформаційних матеріалів на веб-сайті http://krisstinagorbach.com та надання Замовнику доступу дотаких матеріалів.7.3. Для Замовників, які до моменту публікації даного Договорукористувалися Послугами Виконавця, підтвердженням повногой безумовного акцепту (прийняття) умов даного Договору єподальше користування Послугами Виконавця. У разі, якщоЗамовник попередньо користувався платними послугамиВиконавця, тоді здійснення ним оплати наступного періодунадання Послуг є підтвердженням прийняття умов даногоДоговору.7.4. В наданні Послуг передбачаються перерви, які необхіднідля технічного обслуговування веб-сайту. Перерви в роботіздійснюються в моменти найменшого навантаження веб-сайту.Інформація про призупинення надання послуг розміщується(оприлюднюється) не менше, ніж за одну добу до початкупризупинення.7.5. Всі питання, що виникли в процесі оплати і отриманняПослуг, Замовник може з'ясувати у Виконавця за контактнимиданими, зазначеними в Розділі 12 даного Договору.7.6. Факт отримання Послуг Замовником підтверджується Актомприймання-передачі наданих Послуг (далі – Акт), щопідписується Сторонами або їх уповноваженими на цепредставниками. Виконавець зобов'язаний надіслатиЗамовнику підписаний рахунок (інвойс) та підписаний Акт у 2-хпримірниках (допускається електронна копії рахунку та Акту, якіможуть бути надіслані електронною поштою чи факсимільнимзв'язком). Замовник зобов'язаний протягом 3 (трьох) робочихднів з дня отримання Акту підписати його та направитиВиконавцю поштою другий примірник Акту, а у разі незгоди зпідписанням Акту – свої письмові заперечення.7.7. У разі, якщо протягом 1-го (одного) місяця з моментунаправлення Замовнику Акту, на поштову адресу Виконавця ненадійшов підписаний Замовником 2-й екземпляр Акту абописьмові заперечення проти підписання Акту, Виконавецьпідписує Акт приймання-передачі наданих Послуг водносторонньому порядку.
8. ТЕРМІН ДІЇ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬДО ДОГОВОРУ8.1. Даний Договір набуває чинності з моменту авторизаціїЗамовника на веб-сайті http://krisstinagorbach.com, вважаєтьсяукладеним на невизначений строк і діє до моменту йоговідкликання Виконавцем та/або до повного виконанняСторонами своїх зобов'язань по цьому Договору.8.2. Виконавець залишає за собою право внести зміни в умовиДоговору та/або відкликати його в будь-який момент на свійрозсуд. У разі внесення Виконавцем змін в Договір, такі змінивступають в силу з моменту публікації нової редакції Договорувеб-сайті Виконавця, якщо інший строк набрання чинності змінне визначений додатково при їх публікації. Договір вважаєтьсявідкликаним з моменту видалення його публікації з веб-сайтуВиконавця.8.3. З моменту набрання Договором чинності з внесенимизмінами і доповненнями, Договір починає діяти для Сторін вновій редакції.8.4. Виконавець має право в односторонньому порядкувідмовитися від виконання цього Договору, письмовоповідомивши Замовника не менше, ніж за 1 (один) день допередбачуваної дати відмови від виконання Договору.8.5. Припинення дії даного Договору не звільняє Замовника відвідповідальності за порушення умов даного Договору, що малимісце під час його терміну дії.8.6. Для відмови від отримання послуг Замовнику достатньо нездійснювати оплату за такі послуги.8.7. У разі, якщо Замовник бажає в повному обсязі відмовитисьвід Послуг Виконавця, йому необхідно видалити свій акаунт навеб-сайті http://krisstinagorbach.com, надіславши відповіднийзапит на електронну адресу .moc.liamg%40snalab.iamyrt Післяцього адміністратори веб-сайту видалять всю інформацію проакаунт Замовника.8.8. Грошові кошти, зараховані до моменту розірвання Договоруна банківський рахунок Виконавця, Замовнику не повертаютьсяі не компенсуються.8.9. Договір вважається автоматично припиненим (розірваним)у випадках, коли:§ Замовник в повному обсязі скористався ПослугамиВиконавця, за які була внесена оплата;§ Замовник не скористався Послугами Виконавця протягомодного місяця.
9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ9.1. За невиконання або неналежне виконання умов даногоДоговору Сторони несуть відповідальність, передбачену цимДоговором та нормами чинного законодавства України.9.2. У разі, якщо невиконання або неналежне виконання умовданого Договору однією із його Сторін призвело до завданнязбитків іншій Стороні, винна Сторона зобов'язана відшкодуватитакі збитки у повному обсязі.9.3. Відшкодування завданих збитків не звільняє винну Сторонувід зобов'язань належним чином виконувати умови даногоДоговору.9.4. Всі спори та розбіжності, які можуть виникнути привиконанні цього Договору, регулюються шляхом переговорівміж Сторонами.9.5. Якщо будь-який спір неможливо вирішити шляхомпереговорів, такий спір підлягає розгляду в судовому порядку,за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору,відповідно до чинного законодавства України.9.6. Виконавець не несе відповідальність за ненадання абоненалежне надання Послуг Замовнику за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Виконавця, а саме –настання обставин, які виникли з вини чи необережностіЗамовника та/або настання обставин, які виникли з вини чинеобережності будь-якої третьої особи (будь-яких третіх осіб) зісторони Замовника, та/або настання форс-мажорних обставин.
10. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ10.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконанняабо неналежне виконання своїх зобов'язань у випадку, якщотаке невиконання або неналежне виконання сталося унаслідокдії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Підобставинами непереборної сили розуміються такі, що виниклипоза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і, які неможна передбачити чи уникнути, включаючи: військові дії,громадські заворушення, епідемії, блокади, пожежі, землетруси,інші природні явища, стихійні лиха, збої в електропостачанні й уроботі комунікацій, які використовуються для надання послуг,прийняття актів державних органів та інші незалежні від Сторінобставини, що унеможливлюють своєчасне, повне та належневиконання Стороною своїх зобов'язань за даним Договором.10.2. У випадку виникнення обставин непереборної силиСторона, яка знаходиться під її дією, повідомляє про це іншуСторону протягом 5 (п'яти) днів з моменту виникнення такоїобставини або з моменту виникнення у такої Сторониможливості повідомити іншу Сторону про виникненняобставини. Після припинення дії обставин непереборної силиСторона, яка знаходилась під їх дією, повідомляє про такеприпинення іншу Сторону протягом 5 (п'яти) днів з моментузакінчення дії обставин непереборної сили, або з моментувиникнення у такої Сторони можливості повідомити іншуСторону про припинення дії обставин непереборної сили.10.3. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 3-х(трьох) місяців поспіль, то кожна зі Сторін має правовідмовитись від подальшого виконання зобов'язань за цимДоговором і, в такому разі, жодна зі Сторін не матиме права навідшкодування іншою Стороною можливих збитків.
11. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ11.1. Сторони підтверджують, що даний Договір укладений приповному розумінні його умов та термінології, що в ньомувикористовується та, відповідає дійсним намірам Сторін вчастині правових зобов’язань, що на них покладаються.11.2. Договір, правила отримання Послуг Замовником, щорозміщуються на веб-сайті Виконавця, розташованому в мережіінтернет за адресою: http://krisstinagorbach.com складають єдинийдоговір між Виконавцем і Замовником.11.3. Кожна Сторона гарантує іншій, що володіє необхідноюдієздатністю, тобто всіма повноваженнями, необхідними ідостатніми для укладання і виконання цього Договору.11.4. Власним акцептуванням Договору Замовник добровільнонадає згоду на збір та обробку власних персональних даних,тобто на вчинення наступних дій по відношенню доперсональних даних Замовника: збирання, систематизації,внесення в бази даних Виконавця, в тому числі в електронні,накопичення, зберігання, уточнення, а також на подальшевикористання і розповсюдження Виконавцем персональнихданих у відповідності із положеннями Закону країни «Прозахист персональних даних».11.5. Виконавець не несе відповідальність за зміст і правдивістьінформації, що надається Замовником при оформленнізамовлення Послуг. Виключно Замовник несе відповідальністьза достовірність інформації, вказаної при оформленні такогозамовлення.11.6. Вся інформація, пов’язана з виконанням цього Договору, єконфіденційною.11.7. Замовнику надається право на використання ПослугВиконавця виключно у своїй внутрішній діяльності без права їхвідчуження або передачі на користь третіх осіб.11.8. Сторони зобов’язуються зберігати конфіденційнуінформацію, отриману в результаті виконання цього Договору,за винятком випадків, коли це письмово санкціоновано іншоюСтороною або вимагається державними органами відповідно дочинного законодавства. За розголошення конфіденційноїінформації винна Сторона несе відповідальність згідно зчинним законодавством України.11.9. Виконавець має право самостійно змінити та/абодоповнити умови цього публічного Договору та додатків донього, включаючи правила надання та отримання Послуг заданим Договором. При цьому Виконавець гарантує тапідтверджує, що розміщена на веб-сайті Виконавця поточнаредакція тексту цього Договору та додатків до нього,включаючи правила надання та отримання Послуг за данимДоговором, є дійсною.11.10. З питань, не передбачених умовами цього Договором,Сторони керуються положеннями чинного законодавстваУкраїни.